Om foreningen

Fredrikshalds Turnforening har nærmere 700 medlemmer fra 1 år til godt over 90 år, og det er både gutter og jenter – kvinner og menn.
Totalt har vi 15 massepartier for barn og unge, samt 4 konkurransepartier for Turn Kvinner, Turn Menn, Rytmisk Gymnastikk og Særtropp. I tillegg kommer mosjonstilbudet vårt til de voksne medlemmene – aerobic kvinner og menn, Zumba på ulike nivåer og Old Boys.
Disse partiene holdes i gang av nesten 60 dyktige instruktører!

Formål
Fredrikshalds Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, og all idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Slagord: Vi danner grunnlaget
Turn og gymnastikk danner grunnlaget for en bedre fysisk og psykisk helse for alle våre medlemmer. Om de starter som 3, 30 eller 70 år, og om de er aktive på massepartier, konkurransepartier eller mosjonspartier. Dette slutter også oppunder Norges Gymnastikk og Turnforbunds forrige slagord: Grunnlaget legges i turn og gymnastikk – med mening i at gymnastikk og turn legger et allsidig motorisk grunnlag for all idrett.

Visjon
Fredrikshalds Turnforening skal tilby gymnastikk og turn av beste kvalitet for alle i Halden.

Vi skal gi et godt og bredt tilbud til våre medlemmer, samt legge til rette for og utvikle trenere og konkurransegymnaster.

Foreningen skal til enhver tid jobbe for et sosialt og trygt miljø, som inkluderer glede, trygghet og samhold.

Verdier
Fredrikshalds turnforening har fire verdier:

Idrettsglede – Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten. Foreningen skal sette fokus på trivsel, og legge til rette for mestring og utvikling på alle nivåer uavhengig av hvilke forutsetninger man har. Vi skal ta vare på det frivillige engasjementet, og utvikle frivilligheten i foreningen. 

Fellesskap – Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker. Foreningen skal skape fellesskap i partiene, men også ha fokus på fellesskap mellom partiene og medlemmene på tvers av kjønn, alder og sosial og etnisk bakgrunn. Vi skal ha respekt for alles meninger, prestasjoner og funksjoner. Fredrikshalds Turnforening skal være et trygt sted å høre til hvor alle er velkomne. 

Helse – Helse er den positive virkning idrett har på gymnastens fysiske, psykiske og sosiale helse. Foreningen skal gi gode vaner for varig sunn og helsefremmende livsstil. Foreningen skal ha kompetanse og kvalitet hos trenere, ansatte, frivillige og tillitsvalgte. Dette er en forutsetning for å mestre og for å kunne levere et godt, trygt og variert aktivitetstilbud. Vi fremmer dopingfri idrett.

Ærlighet –Vi skal ha fokus på hva som er riktig og galt i idrettssammenheng og følge lover og regler. Ansatte og tillitsvalgte skal ha ansvar for riktig atferd.